Pipenv
با استفاده از Pipenv می‌توانید تمام نیازمندی‌های‌تان را در یک Pipfile قرار دهید. Pipfile به صورت کلی با استفاده از دستورات خط فرمان ایجاد می‌شود. این ابزار می‌تواند یک فایل Pipfile.lock را برای شما ایجاد کند. بدین صورت بخش بزرگی از کارهای‌تان را می‌توانید خودکارسازی کنید.
Luminoth
تصاویر امروزه در همه جا حضور دارند و درک کردن محتوای آن‌ها برای برخی از اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است. خوشبختانه تکنیک پردازش تصویر پیشرفت‌های بسیاری داشته است. Luminoth یک ابزار Open source برای Python است که با استفاده از TensorFlow و Sonnet ایجاد شده است. در حال حاضر این کتابخانه توانایی تشخیص Object های مختلفی را دارد.