اولین دامنه‌ی دوحرفی تحت mobi به آدرس nv.mobi به ثبت رسید.
<div dir="rtl" align="right">
ادامه مطلب .....