واژگان کاربردی Cryphtography
Cryphtography از لحاظ لغوی به معنای "پنهان سازی" است و در زمینه تئوری اطلاعات و IT به معنای رمز کردن پیام یا اطلاعات برای ارسال در شبکه به گونه ا ی است که در مسیر درصورت شنود امکان تشخیص و خواندن پیام یا اطلاعات موجود نباشد. در واقع هدف آن است که دریافت کنندگان غیر مجاز این پیام نتوانند به محتوای آن دسترسی داشته باشند و یا هزینه دسترسی به پیام یا اطلاعات برای آنها از لحاظ مادی و زمانی بیش از حد علاقه آنها به محتوای پیام باشد. اما برای بالابردن درک از مطالب و نوشته های این شاخه از علم لازم است با اصطلاحات فنی آن بیشتر آشنا شویم که در اینجا به بخشی از آنها می پردازیم.

Block Cipher : متنی که قرار است رمز شده و پنهان سازی شود را معمولا" به قسمت های کوچکتر تقسیم می کنند و هر قسمت را با یک کلید (به مطالب قبل مراجعه کنید) رمز می کنند. برای مثال یک پیام مانند M را ممکن است به قسمتهای M1, M2, M3, ... , Mp تقسیم کنیم که در آنصورت برای تبدیل کل پیام M با کلید K به حالت رمز شده، قسمتهای کوچکتر آن (Mi) که به Block Cipher معروف است با همان کلید تبدیل شده و به سمت گیرنده ارسال می شود.

Cipher : این کلمه از لحاظ لغوی معانی زیادی بخصوص در ریاضیات دارد اما در بحث پنهان سازی اطلاعات به تابع تبدیلی گفته می شود که روی هر یک از کاراکتر ها یا حروف اعمال می شود و آنرا به حالت رمز شده در می آورد.

Ciphertex / Cryptogram : به پیامی گفته می شود که رمز شده و قابل تشخیص و خواندن نیست.

Clustering : به معنی دسته بندی کردن است و در بحث پنهان سازی اطلاعات به حالتی گفته می شود که یک تبدیل با دو کلید متفاوت بر روی یک پیام خروجی یکسانی ایجاد کند.

Cryptovariable : جایگزینی است برای کلیدی که توسط آن متن رمز می شود.

Code : نوعی از توابع تبدیل است که بجای آنکه روی حرف یا کاراکترها عمل کند بر روی لغات یا جملات عمل می کند.

Cryptanalysis : مجموعه فعالیت هایی که بر روی یک متن یا پیام رمز شده انجام می شود و در نتیجه آن باید کلید رمز کردن یا متن اصلی مشخص شود.

Cryptographic Algorithm : مراحلی که قدم به قدم باید اجرا شود تا یا یک پیام رمز شود و یا رمز یک پیام رمزشده گشوده شود.

Cryphtography : دانش و هنر پنهان سازی تبادل اطلاعات از دید افراد غریبه. این لغت ریشه یونانی دارد از لغتی بنام Kryptos به معنی "پنهان" یا "مخفی" و Graphein به معنی "نوشتن".

Cryptology : مجموعه علومی که شامل Cryptanalysis و Cryphtography می شود.

Cryptosystem : مجموعه ای از توابع که پیام را از فضای قابل خواندن به فضای رمز شده می برند و برعکس. در این مباحث معمولا" پیام آشکار را با M، پیام رمز شده را با C، تابع تبدیل به رمز را با E و تابع آشکار سازی را با D نمایش می دهند. یعنی : E(M) = C , D(E(M)) = M
چنانچه بخواهند کلید را نیز مشخص کنند روابط به اینصورت تعریف می شوند : E(M,K) = C , D(E(M,K),K) = M
بدیهی است اگر آشکار سازی با کلید دیگری انجام شود، در آنصورت خواهیم داشت : D(E(M,K),K') = M

Decipher : به عملیاتی که باید روی حروف رمز شده انجام شود و آنها را آشکار ساز، گفته می شود.

Encipher : اینکه پیام را بگونه ای رمز کنید که برای همه به غیر از گیرنده نهایی غیر قابل خواندن باشد.

End to end Ecryption : عملیاتی که بین مبدا و مقصد اطلاعات را رمز می کند و معمولا" طرفین باید توسط کلید اطلاعات را رمز و آشکار کنند.

Key - Cryptovariable : مجموعه اطلاعاتی که معمولا" بصورت یک عدد یا یک رشته از حروف است و با کمک آن یک پیام رمز و یا آشکار می گردد.