سلام


رید کنترل چی هستش؟

فرق رید کنترل h200 رید کنترل h700 چی هست؟

ممنون