ابتدا برای ساخت پکیج به Add Package مراجعه کنید.قسمت اول پهنای باندو مشخص کنید.در ثسمت دوم فضارو تعیین کنید.قسمت سوم تعداد دامینو مشخص کنید.قسمت چهارم تعداد ساب دامین.قسمت پنجم اکانت ایمیل رو تعدادش مشخص میکنین.قسمت ششم اطلاعاتی دربارش ندارم(شرمنده)هفتم لیست ایمیلها رو مشخص میکنید.هشتم قسمت اتوماتیک اسخت اکانت پسیج.نهمو تعداد دیتاپیس رو مشخص میکنین.دهم افزودن دامین.یازدهم اکانت اف تی پی.بقیه قسمت ها باید به سلیقه خودتون و امکاناتی که میخواین بدین باید تیک زده بشه.موفق باشید