سلام از اساتید یه خواهشی دارم

عزیزان این کد مربوط به انتخاب دسته بندی هست.
وقتی روی حالت checkbox قرار میگیره با انتخاب هر دسته آن صفحه رفرش نمیشه
ولی در حالت سلکت ، بعد از انتخاب یک دسته صفحه رفرش میشود و نام اون دسته انتخابی نمایان میشود.

من کل کد و قرار میدم. لطفا عزیزانی که میتوانند تغییرش بدهند.
من میخوام صفحه بدون اینکه رفرش بشود دسته مربوطه با سلکت انتخاب شود و رفرش نشود.
کد:
<?php
global $wpdb;
$blog_cat = get_option('ptthemes_blogcategory');
if(is_array($blog_cat) && $blog_cat[0]!='')
{
  $blog_cat = get_blog_sub_cats_str($type='string');
}else
{
  $blog_cat = '';  
}
if($blog_cat)
{
  $blog_cat .= ",1";
}else
{
  $blog_cat .= "1";
}
global $price_db_table_name;
$package_cats = $wpdb->get_var("select group_concat(cat) from $price_db_table_name where cat>0 and amount>0");
if($package_cats)
{
  if($blog_cat){
  $blog_cat .= ",".$package_cats;
  }else
  {
  $blog_cat .= $package_cats;
  }
}
if($blog_cat)
{
  //$substr = " and c.term_id not in ($blog_cat)";  
  $substr = "";
}
$catsql = "select * from $wpdb->terms c,$wpdb->term_taxonomy tt where tt.term_id=c.term_id and tt.taxonomy='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."' and tt.parent=0 and c.name != 'Uncategorized' and c.name != 'Blog' $substr order by c.term_id";
 
$catinfo = $wpdb->get_results($catsql);
global $cat_array,$category_renew;
 
$total_cp_price = 0;
$total_price_sql = $wpdb->get_results("select * from $wpdb->terms c,$wpdb->term_taxonomy tt where tt.term_id=c.term_id and tt.taxonomy='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."' and c.name != 'Uncategorized' and c.name != 'Blog' $substr order by c.name");
foreach($total_price_sql as $objtotal_price_sql){
  $total_cp_price += $objtotal_price_sql->term_price;
}
 
if($_REQUEST['backandedit'] != '' || $_REQUEST['renew'] != ''){
  $place_cat_arr = $cat_array;
 
} else {
for($i=0; $i < count($cat_array); $i++){
  $place_cat_arr[] = $cat_array[$i]->term_taxonomy_id;
}
}
 
if($catinfo) {
  $cat_display=get_option('ptthemes_category_dislay' );
  if($cat_display==''){$cat_display='checkbox';}
  $counter = 0;
  if($cat_display=='select'){?>
  <div class="form_cat">
  <select multiple="" name="category" id="category_<?php echo $counter;?>" class="chzn-select" onChange='document.forms["categoryform"].submit(this.value);' >
  <option value="0"><?php _e('Select category','templatic'); ?></option>
 
  <?php } else if($cat_display=='checkbox'){ ?>
    <div class="form_cat" ><label><input type="checkbox" name="selectall" onclick="displaychk(); allplaces_packages('<?php echo $total_cp_price;?>'); " id="selectall" /><?php echo SELECT_ALL;?></label></div>
  <?php }
  foreach($catinfo as $catinfo_obj)
  {
    $counter++;
    $termid = $catinfo_obj->term_taxonomy_id;
    $term_tax_id = $catinfo_obj->term_id;
    $name = $catinfo_obj->name;
    $cat_term = explode(',',$_REQUEST['category']);
 
    if($cat_display=='checkbox'){
    $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where tt.term_taxonomy_id='".$termid."' and t.term_id = tt.term_id");
 
    $cp = $catprice->term_price; 
    ?>
 
     <div class="form_cat">
       <label><input type="checkbox" name="category[]" id="category_<?php echo $counter; ?>" value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".'0'; }?>" class="checkbox" <?php if(isset($place_cat_arr) && in_array($termid,$place_cat_arr)){ echo 'checked=checked'; }?> onclick="fetch_packages('<?php echo $catinfo_obj->term_id; ?>',this.form,'<?php echo $cp; ?>')"/>&nbsp;<?php if($cp != ""){ echo $name."<span style='color:#990000;'> (".display_amount_with_currency($cp).")</span> "; }else{ echo $name."<span> (".display_amount_with_currency('0').")</span> "; } ?>
      </label>
     </div>
     
    <?php
     $child = get_term_children( $term_tax_id ,CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
     $args = array(
        'type'           => 'place,event',
        'child_of'         => $term_tax_id,
        'hide_empty'        => 0,
        'taxonomy'         => CUSTOM_CATEGORY_TYPE1
        );
     $categories = get_categories( $args );
     
     foreach($categories as $child_of)
     { 
      $child_of = $child_of->term_id;
      $p =0;
      $term = get_term_by( 'id', $child_of, CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
      $termid = $term->term_taxonomy_id;
      $term_tax_id = $term->term_id;
      $name = $term->name;
      if($child_of)
      {
        $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$child_of."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
        for($i=0;$i<count($catprice);$i++)
        {
          if($catprice->parent)
          {  
            $p++;
            $catprice1 = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catprice->parent."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
            if($catprice1->parent)
            {
              $i--;
              $catprice = $catprice1;
              continue;
            }
          }
        }
         
      }
      $p = $p*15;
      $cp = $catprice->term_price; 
     ?>
      <div class="form_cat" style="margin-left:<?php echo $p; ?>px;"><label><input type="checkbox" name="category[]" id="category_<?php echo $counter; ?>" value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".'0'; }?>" class="checkbox" <?php if(isset($place_cat_arr) && in_array($termid,$place_cat_arr)){ echo 'checked="checked"'; }?> onclick="fetch_packages('<?php echo $catprice->term_id; ?>',this.form)"/>&nbsp;<?php if($cp != ""){ echo $name."<span style='color:#990000;'> (".display_amount_with_currency($cp).")</span>"; }else{ echo $name."<span style='color:#990000;'> (".display_amount_with_currency('0').")</span>"; } ?></label></div>
    <?php }
    }elseif($cat_display=='radio')
    {
    ?>
    <div class="form_cat" ><label class="r_lbl"><input type="radio" name="category[]" id="category_<?php echo $counter;?>" value="<?php echo $termid; ?>" class="checkbox" <?php if(isset($place_cat_arr) && in_array($termid,$place_cat_arr)){echo 'checked="checked"'; }?> />&nbsp;<?php echo $name; ?></label></div>
    <?php
    }elseif($cat_display=='select')
    { 
    $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catinfo_obj->term_id."' and t.term_id = tt.term_id");
    $cp = $catprice->term_price; 
      if((isset($_REQUEST['category']) && $_REQUEST['category'] != '') || (isset($_SESSION['place_info']['category']) && $_SESSION['place_info']['category'] != '') || $_REQUEST['renew']!='' ) { 
        if($_REQUEST['category'] !=""){
        $cat_term = explode(',',$_REQUEST['category']); 
        }elseif($_REQUEST['renew']!=''){
        $cat_term = $category_renew; 
        }else{
        $cat_term = explode(',',$_SESSION['place_info']['category']);
        }
        if(is_array($cat_term)){ $cat_term = $cat_term[0]; }else{ $cat_term =$cat_term; }
        if($cat_term == $termid){ ?>
          <option <?php if($cat_term == $termid){ echo 'selected=selected'; }?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $name."(".display_amount_with_currency($cp).") "; }else{ echo $name."(".display_amount_with_currency('0').") "; } ?></option>
          <?php
         $child = get_term_children( $term_tax_id ,CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
         $args = array(
        'type'           => 'place,event',
        'child_of'         => $term_tax_id,
        'hide_empty'        => 0,
        'taxonomy'         => CUSTOM_CATEGORY_TYPE1
        );
         $categories = get_categories( $args );
         
         foreach($categories as $child_of)
         { 
           
          $child_of = $child_of->term_id;
          $term = get_term_by( 'id', $child_of, CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
          $termid = $term->term_taxonomy_id;
          $term_tax_id = $term->term_id;
          $name = $term->name;
          if($child_of)
          {
            $p ='';
            $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$child_of."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
            for($i=0;$i<count($catprice);$i++)
            {
              if($catprice->parent)
              {  
                $p .= " - ";
                $catprice1 = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catprice->parent."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
                if($catprice1->parent)
                {
                  $i--;
                  $catprice = $catprice1;
                  continue;
                }
              }
            }
             
          }
          $cp = $catprice->term_price; 
         ?>
          <option <?php if($cat_term == $termid){ echo 'selected="selected"'; } ?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>" ><?php if($cp != ""){ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency($cp).")" ; }else{ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency('0').")" ; } ?></option>
        <?php }
         } else { ?>
          <option <?php if(isset($_SESSION['place_info']['category']) && $_SESSION['place_info']['category'] == $termid){echo 'selected="selected"'; }?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><span style="margin-left:<?php echo "-".$p."px"; ?>"><?php if($cp != ""){ echo $name." (".display_amount_with_currency($cp).")"; }else{ echo $name."(".display_amount_with_currency('0').") "; } ?></span></option>
          <?php
         $child = get_term_children( $term_tax_id ,CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
         $args = array(
        'type'           => 'place,event',
        'child_of'         => $term_tax_id,
        'hide_empty'        => 0,
        'taxonomy'         => CUSTOM_CATEGORY_TYPE1
        );
         $categories = get_categories( $args );
         
         foreach($categories as $child_of)
         { 
          $child_of = $child_of->term_id;
          $term = get_term_by( 'id', $child_of, CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
          $termid = $term->term_taxonomy_id;
          $term_tax_id = $term->term_id;
          $name = $term->name;
          if($child_of)
          {
            $p ='';
            $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$child_of."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
            for($i=0;$i<count($catprice);$i++)
            {
              if($catprice->parent)
              {  
                $p .= ' - ';
                $catprice1 = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catprice->parent."' and t.term_id = tt.term_id AND tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."'");
                if($catprice1->parent)
                {
                  $i--;
                  $catprice = $catprice1;
                  continue;
                }
              }
            }
             
          }
           
          $cp = $catprice->term_price; 
         ?>
          <option <?php if($cat_term[0] == $termid){ echo 'selected="selected"'; } ?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency($cp).")" ; }else{ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency('0').")" ; } ?></option>
        <?php }
       }  ?>
         
      <?php } else if($_REQUEST['pid'] != ''){ ?>
        <option <?php if($cat_array[0]->term_taxonomy_id == $termid){ echo 'selected="selected"'; } ?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $name."(".display_amount_with_currency($cp).")"; }else{ echo $name."(".display_amount_with_currency('0').")"; } ?></option>
        <?php
         $child = get_term_children( $term_tax_id ,CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
         
         $args = array(
        'type'           => 'place,event',
        'child_of'         => $term_tax_id,
        'hide_empty'        => 0,
        'taxonomy'         => CUSTOM_CATEGORY_TYPE1
        );
         $categories = get_categories( $args );
         
         foreach($categories as $child_of)
         { 
          $child_of = $child_of->term_id; 
          $term = get_term_by( 'id', $child_of, CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
          $termid = $term->term_taxonomy_id;
          $term_tax_id = $term->term_id;
          $name = $term->name;
          if($child_of)
          {
          $p ='';
          $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$child_of."' and t.term_id = tt.term_id AND (tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."' or tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE2."')");
          for($i=0;$i<count($catprice);$i++)
          {
          if($catprice->parent)
          {  
            $p .= " - ";
            $catprice1 = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catprice->parent."' and t.term_id = tt.term_id AND (tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."' or tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE2."')");
            if($catprice1->parent)
            {
              $i--;
              $catprice = $catprice1;
              continue;
            }
          }
          }
          }
          $cp = $catprice->term_price; 
         ?>
          <option <?php if($cat_term[0] == $termid){ echo 'selected="selected"'; } ?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency($cp).")" ; }else{ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency('0').")" ; } ?></option>
        <?php }
     } else { 
    $currency = fetch_currency(get_option('currency_symbol'),'curr ency_symbol');
    $position = fetch_currency(get_option('currency_symbol'),'symb ol_position');
    $amount =0;
     if($position == '1'){
    $amt_display = $currency.$amount;
    } else if($position == '2'){
    $amt_display = $currency.' '.$amount;
    } else if($position == '3'){
    $amt_display = $amount.$currency;
    } else {
    $amt_display = $amount.' '.$currency;
    }
     ?>
        <option value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $name."(".display_amount_with_currency($cp).")"; }else{ echo $name."(".$amt_display.")"; } ?></option>
        <?php
         $child = get_term_children( $term_tax_id ,CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
       
         $args = array(
        'type'           => 'place,event',
        'child_of'         => $term_tax_id,
        'hide_empty'        => 0,
        'taxonomy'         => CUSTOM_CATEGORY_TYPE1
        );
     $categories = get_categories( $args );
     
     foreach($categories as $child_of)
     { 
      $child_of = $child_of->term_id; 
          $term = get_term_by( 'id', $child_of, CUSTOM_CATEGORY_TYPE1);
          $termid = $term->term_taxonomy_id;
          $term_tax_id = $term->term_id;
          $name = $term->name;
          if($child_of)
          {
          $p ='';
          $catprice = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$child_of."' and t.term_id = tt.term_id AND (tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."' )");
          for($i=0;$i<count($catprice);$i++)
          {
          if($catprice->parent)
          {  
            $p .= " - ";
            $catprice1 = $wpdb->get_row("select * from $wpdb->term_taxonomy tt ,$wpdb->terms t where t.term_id='".$catprice->parent."' and t.term_id = tt.term_id AND (tt.taxonomy ='".CUSTOM_CATEGORY_TYPE1."')");
            if($catprice1->parent)
            {
              $i--;
              $catprice = $catprice1;
              continue;
            }
          }
          }
          }
       
          $cp = $catprice->term_price; 
          $term->term_taxonomy_id;
         ?>
          <option <?php if($cat_term[0] == $termid){ echo 'selected="selected"'; } ?> value="<?php if($cp != ""){ echo $termid.",".$term_tax_id.",".$catprice->term_price; }else{ echo $termid.",".$term_tax_id.","."0"; }?>"><?php if($cp != ""){ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency($cp).")" ; }else{ echo $p.$name."(".display_amount_with_currency('0').")" ; } ?></option>
        <?php }
    }
    ?>
     
    <?php
    }
  }
  if($cat_display=='select'){?>
   </select></div>
  <?php }
}
?>
   <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/monetize/place/chosen/chosen.css" />
<script type="text/javascript">
function displaychk(){
  dml=document.forms['propertyform'];
  chk = dml.elements['category[]'];
  len = dml.elements['category[]'].length;
  if(document.propertyform.selectall.checked == true) {
    for (i = 0; i < len; i++)
    chk[i].checked = true ;
  } else {
    for (i = 0; i < len; i++)
    chk[i].checked = false ;
  }
}
</script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/monetize/place/chosen/chosen.jquery.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript"> $(".chzn-select").chosen(); $(".chzn-select-deselect").chosen({allow_single_deselect:true}); </script>این فرم مربوط به انتخاب دسته است . فرم مربوط به ارسال پست توسط کاربر است.
همچنین زیر دسته ها در قابل انتخاب نیستند. فقط parent ها قابل انتخاب هستند.
با chekbox مشکلی ندارم. فقط با حالت select مشکل دارم.
امیدوارم منظورم و تونسته باشم رسونده باشم.