تو نت گشتم بیشتر بانکها بود ولی گردشگری رو پیدا نکردم .