با استفاده از اسکریپت زیر برای تغییر collation برای تمام جدول در یک زمان استفاده نمایید:
php$db = mysql_connect('localhost','myuser_mydbuser','mypassword');if(!$db) echo "Cannot connect to the database - incorrect details";mysql_select_db('myuser_mydbname'); $result=mysql_query('show tables');while($tables = mysql_fetch_array($result)) {foreach ($tables as $key => $value) {mysql_query("ALTER TABLE $value COLLATE utf8_general_ci");}}echo "The collation of your database has been successfully changed!";
مطمئن شوید که تغییرات زیر را در کد بالا ایجاد نمایید:
myuser_mydbname باید شامل نام دیتابیس شما باشد.
myuser_mydbuser باید شامل نام یوزر دیتا بیس شما خواهد بود.
Mypassword شامل پسوورد یوزر دیتا بیس است.
utf8-general_ci شامل collation جدید است ( در صورت تغییر)