این هم نیو یورک
قیمت متعادل
سرعت خیلی پایین !( از بعضی از دانشکاه های خودمون پایین تر )
--
تایید نمیشه در جمع

Standard Server 1
- Dell PowerEdge Server
- 2.8 GHz
Dual Core Celeron
- 2x 80GB SATA
- 1GB RAM
- 667 GB Bandwidth
- 1.0 Mbps port (in plus out)
- Linux/FreeBSD
- Optional DirectAdmin (Info)
- 100% Network Guarantee (Info)
- FREE Server Monitoring (Info)
- 24/7 Support
- 5 Useable IPs
- $89 Monthly / $0 Setup


Advanced Server 1
- Dell Power Edge Server
- 2.8 GHz Pentium 4
- 2 x 500GB SATA
- 4 GB RAM
- 2000 GB Bandwidth
- 3.0 Mbps port (in plus out)
- Linux/FreeBSD
- Optional DirectAdmin (Info)
- 100% Network Guarantee (Info)
- FREE Server Monitoring (Info)
- 24/7 Support
- 5 Useable IPs
- $129 Monthly / $0 Setup