صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 14

موضوع: منیج سرور

 1. #1
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض منیج سرور

  Server Security (Apache, SSL, SSH, cP/WHM, Firewall, RootKit, DDoS Protection)
  /================================================== ============================== \
  -------------------------------:[Server Security]:--------------------------------
  \================================================= ============================== =/

  ###################################
  #-----------:[INFO]:--------------#
  #---------------------------------#
  #Title: "Server Security" #
  #Author: QKrun1x #
  #E-Mail: qkrun1x@hotmail.com #
  #Date: 2008-06-16 #
  ###################################


  ################################################## ############
  #-------------------------:[SUMMARY]:------------------------#
  #------------------------------------------------------------#
  #1) Upgrade Apache/PHP, MySQL, OpenSSH, OpenSSL, cP/WHM etc #
  #2) cP/WHM Configuration #
  #3) SSH Access #
  #4) Mod_Security #
  #5) Firewall #
  #6) DDoS Protection #
  #7) Rootkit #
  #8) PHP Configuration #
  #9) Other #
  #10)The End #
  ################################################## ############


  Hello to everybody, first of all I'm sorry for my bad english but is not my
  mother language.

  I wrote tutorial about webservers security, how to secure webservers...
  I use Cent OS 5, Apache and cP/WHM and I will explain how to secure them

  Let's start


  ################################################## ###########
  #
  1) Upgrade Apache/PHP, MySQL, OpenSSH, OpenSSL cP/WHM etc #
  #
  ################################################## ###########

  Update your Apache/PHP, MySQL, OpenSSH, OpenSSL, cP/WHM... and be sure that you running the latest secured version.


  ############################
  #
  2) cP/WHM Configuration #
  #
  ############################

  WHM - Server setup - Tweak Security:
  -------------------------------------
  Enable php open_basedir protection
  Enable mod_userdir protection
  Disable Compilers for all accounts(except root)
  Enable Shell Bomb/memory Protection

  WHM - Account Functions:
  -------------------------
  Disable cPanel Demo Mode
  Disable shell access for all accounts(except root)

  WHM - Service Configuration - FTP Configuration:
  -------------------------------------------------
  Disable anonymous FTP access

  WHM - MySQL:
  -------------
  Set some MySQL password(Don't set the same password like for the root access)
  -If you don't set MySQL password and if someone upload shell(E.G c99) on some site on server he will be able to login into db with username "root" without password
  and delete/edit/download any db on that server

  WHM - Server Setup:
  --------------------
  Go to Server Setup and enable suEXEC and PHPsuEXEC
  When PHP runs as an Apache Module it executes as the user/group of the webserver which is usually "nobody" or "apache".
  PHPsuEXEC changes this so scripts are run as a CGI. Than means scripts are executed as the user that created them.
  With PHPsuEXEC script permissions can't be set to 777(read/write/execute at user/group/world level)


  ###################
  #
  3) SSH Access #
  #
  ###################

  Change SSH port(set something like 1334)

  You can change it in /etc/ssh/sshd_conf

  There is a lot of script kiddiez with brute forcers and they will try to crack our ssh pass because they know username is root, port is 22
  But we are smarter, we changed SSH port
  Also, their "brute forcing" can reduce server load, that means our sites(hosted on that server) will be slower

  SSH Legal Message
  edit /etc/motd, write in motd something like that:
  "ALERT! That is a secured area. Your IP is logged. Administrator has been notified"

  When someone login into SSH he will see that message:
  ALERT! That is a secured area. Your IP is logged. Administrator has been notified

  And at the end restart SSH, type "service sshd restart" into SSH


  ####################
  #
  4) Mod_Security #
  #
  ####################

  Mod_Security is a web application firewall and he can help us to secure our sites against RFI, LFI, XSS, SQL Injection etc

  If you use cP/WHM you can easly enable Mod_security in WHM - Plugins - Enable Mod_Security and save

  Now I will explain how to install Mod_security from source.
  You can't install Mod_Security if you don't have libxml2 and http-devel libraries.
  Also, you need to enable mod_unique_id in apache modules, but don't worry, I will explain how to do it

  Login into SSH and type...

  ----------------------------------------------------
  yum install libxml2 libxml2-devel httpd-devel
  ----------------------------------------------------

  libxml2 libxml2-devel httpd-devel should be installed now

  then you need to edit httpd.conf file, you can find it here:
  /etc/httpd/conf/httpd.conf

  You need to add this in your httpd.conf file
  LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so

  Now download the latest version of mod_security for apache2 from http://www.modsecurity.org

  login into SSH and type...

  -----------------------------------------------------------------------------
  cd /root/downloads
  wget http://www.modsecurity.org/download/mods...1.7.tar.gz
  tar zxf modsecurity-apache_2.1.7.tar.gz
  cd modsecurity-apache_2.1.7
  cd apache2
  ------------------------------------------------------------------------------

  Now we need to edit Makefile, file is located here:
  /root/download/modsecurity-apache_2.1.7/apache2/

  change "top_dir =" with "top_dir = /usr/lib/httpd"

  then type:
  -------------------
  make
  make install
  -------------------


  ---------------------------------------------------------
  # /etc/httpd/conf/httpd.conf

  LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
  LoadFile /usr/lib/libxml2.so
  LoadModule security2_module modules/mod_security2.so
  Include /etc/httpd/conf/modsecurity.conf
  ---------------------------------------------------------

  go at the end of httpd.conf and place an include for our config/rules file...
  Include /etc/httpd/conf/modsecurity.conf


  Content of /etc/httpd/conf/modsecurity.conf
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  <IfModule mod_security.c>
  # Only inspect dynamic requests
  # (YOU MUST TEST TO MAKE SURE IT WORKS AS EXPECTED)
  SecFilterEngine DynamicOnly

  # Reject requests with status 403
  SecFilterDefaultAction "deny,log,status:403"

  # Some sane defaults
  SecFilterScanPOST On
  SecFilterCheckURLEncoding On
  SecFilterCheckCookieFormat On
  SecFilterCheckUnicodeEncoding Off

  # Accept almost all byte values
  SecFilterForceByteRange 1 255

  # Server masking is optional
  # SecServerSignature "Microsoft-IIS/5.0"

  SecUploadDir /tmp
  SecUploadKeepFiles Off

  # Only record the interesting stuff
  SecAuditEngine RelevantOnly
  SecAuditLog logs/audit_log

  # You normally won't need debug logging
  SecFilterDebugLevel 0
  SecFilterDebugLog logs/modsec_debug_log

  # Only accept request encodings we know how to handle
  # we exclude GET requests from this because some (automated)
  # clients supply "text/html" as Content-Type
  SecFilterSelective REQUEST_METHOD "!^GET$" chain
  SecFilterSelective HTTP_Content-Type "!(^$|^application/x-www-form-urlencoded$|^multipart/form-data)"

  # Require Content-Length to be provided with
  # every POST request
  SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^POST$" chain
  SecFilterSelective HTTP_Content-Length "^$"

  # Don't accept transfer encodings we know we don't handle
  # (and you don't need it anyway)
  SecFilterSelective HTTP_Transfer-Encoding "!^$"

  # WEB-ATTACKS /bin/sh command attempt
  SecFilter "/bin/sh"

  # WEB-ATTACKS ps command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ps"

  # WEB-ATTACKS /bin/ps command attempt
  # SecFilterSelective THE_REQUEST "ps\x20"

  # WEB-ATTACKS wget command attempt
  SecFilter "wget\x20"

  # WEB-ATTACKS uname -a command attempt
  SecFilter "uname\x20-a"

  # WEB-ATTACKS /usr/bin/id command attempt
  SecFilter "/usr/bin/id"

  # WEB-ATTACKS id command attempt
  SecFilter "\;id"

  # WEB-ATTACKS echo command attempt
  SecFilter "/bin/echo"

  # WEB-ATTACKS kill command attempt
  SecFilter "/bin/kill"

  # WEB-ATTACKS chmod command attempt
  SecFilter "/bin/chmod"

  # WEB-ATTACKS chgrp command attempt
  SecFilter "/chgrp"

  # WEB-ATTACKS chown command attempt
  SecFilter "/chown"

  # WEB-ATTACKS chsh command attempt
  SecFilter "/usr/bin/chsh"

  # WEB-ATTACKS tftp command attempt
  SecFilter "tftp\x20"

  # WEB-ATTACKS gcc command attempt
  SecFilter "gcc\x20-o"

  # WEB-ATTACKS cc command attempt
  #SecFilter "cc\x20"

  # WEB-ATTACKS /usr/bin/cpp command attempt
  SecFilter "/usr/bin/cpp"

  # WEB-ATTACKS cpp command attempt
  SecFilter "cpp\x20"

  # WEB-ATTACKS /usr/bin/g++ command attempt
  SecFilter "/usr/bin/g\+\+"

  # WEB-ATTACKS g++ command attempt
  SecFilter "g\+\+\x20"

  # WEB-ATTACKS bin/python access attempt
  SecFilter "bin/python"

  # WEB-ATTACKS python access attempt
  SecFilter "python\x20"

  # WEB-ATTACKS bin/tclsh execution attempt
  SecFilter "bin/tclsh"

  # WEB-ATTACKS tclsh execution attempt
  SecFilter "tclsh8\x20"

  # WEB-ATTACKS bin/nasm command attempt
  SecFilter "bin/nasm"

  # WEB-ATTACKS nasm command attempt
  SecFilter "nasm\x20"

  # WEB-ATTACKS /usr/bin/perl execution attempt
  SecFilter "/usr/bin/perl"

  # WEB-ATTACKS perl execution attempt
  SecFilter "perl\x20"

  # WEB-ATTACKS traceroute command attempt
  SecFilter "traceroute\x20"

  # WEB-ATTACKS ping command attempt
  SecFilter "/bin/ping"

  # WEB-ATTACKS netcat command attempt
  SecFilter "nc\x20"

  # WEB-ATTACKS nmap command attempt
  SecFilter "nmap\x20"

  # WEB-ATTACKS xterm command attempt
  SecFilter "/usr/X11R6/bin/xterm"

  # WEB-ATTACKS X application to remote host attempt
  SecFilter "\x20-display\x20"

  # WEB-ATTACKS lsof command attempt
  SecFilter "lsof\x20"

  # WEB-ATTACKS rm command attempt
  SecFilter "rm\x20"

  # WEB-ATTACKS mail command attempt
  SecFilter "/bin/mail"

  # WEB-ATTACKS /bin/ls command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ls"

  # WEB-ATTACKS /etc/inetd.conf access
  SecFilter "/etc/inetd\.conf" log,pass

  # WEB-ATTACKS /etc/motd access
  SecFilter "/etc/motd" log,pass

  # WEB-ATTACKS /etc/shadow access
  SecFilter "/etc/shadow" log,pass

  # WEB-ATTACKS conf/httpd.conf attempt
  SecFilter "conf/httpd\.conf" log,pass

  # WEB-ATTACKS .htgroup access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "\.htgroup" log,pass

  # WEB-CGI rksh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/rksh"

  # WEB-CGI bash access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/bash" log,pass

  # WEB-CGI perl command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/perl\?"

  # WEB-CGI zsh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/zsh"

  # WEB-CGI csh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/csh"

  # WEB-CGI tcsh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/tcsh"

  # WEB-CGI rsh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/rsh"

  # WEB-CGI ksh access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/ksh"

  # WEB-CGI icat access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/icat" log,pass

  # WEB-CGI /cgi-bin/ls access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/cgi-bin/ls" log,pass

  # WEB-CLIENT Javascript document.domain attempt
  SecFilter "document\.domain\("

  # WEB-CLIENT Javascript URL host spoofing attempt
  SecFilter "javascript\://"

  # WEB-MISC cross site scripting \(img src=javascript\) attempt
  SecFilter "img src=javascript"

  # WEB-MISC .htpasswd access
  SecFilter "\.htpasswd"

  # WEB-MISC http directory traversal
  SecFilter "\.\.\\"

  # WEB-MISC http directory traversal
  SecFilter "\.\./"

  # WEB-MISC ls%20-l
  SecFilter "ls\x20-l"

  # WEB-MISC /etc/passwd
  SecFilter "/etc/passwd"

  # WEB-MISC .htaccess access
  SecFilter "\.htaccess"

  # WEB-MISC cd..
  SecFilter "cd\.\."

  # WEB-MISC /.... access
  SecFilter "/\.\.\.\."

  # WEB-MISC cat%20 access
  SecFilter "cat\x20"

  # WEB-MISC long basic authorization string
  SecFilter "Authorization\: Basic "

  # WEB-MISC .history access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/\.history"

  # WEB-MISC .bash_history access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/\.bash_history"

  # WEB-MISC *%0a.pl access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/*\x0a\.pl"

  # WEB-MISC apache ?M=D directory list attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/\?M=D" log,pass

  # WEB-MISC server-status access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/server-status" log,pass

  # WEB-MISC Transfer-Encoding\: chunked

  SecFilter "chunked"

  # WEB-MISC perl post attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/perl/" chain
  SecFilter "POST"

  # WEB-MISC mod_gzip_status access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/mod_gzip_status" log,pass

  # WEB-PHP squirrel mail spell-check arbitrary command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/squirrelspell/modules/check_me\.mod\.php" chain
  SecFilter "SQSPELL_APP\["

  # WEB-PHP squirrel mail theme arbitrary command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/left_main\.php" chain
  SecFilter "cmdd="

  # WEB-PHP phpbb quick-reply.php arbitrary command attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/quick-reply\.php" chain
  SecFilter "phpbb_root_path="

  # WEB-PHP phpbb quick-reply.php access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/quick-reply\.php" log,pass
  SecFilterSelective THE_REQUEST "\.php" chain
  SecFilter "path=http\://"

  # WEB-PHP Mambo uploadimage.php upload php file attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/uploadimage\.php" chain
  SecFilter "\.php"

  # WEB-PHP Mambo upload.php upload php file attempt
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/upload\.php" chain
  SecFilter "\.php"

  # WEB-PHP Mambo uploadimage.php access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/uploadimage\.php" log,pass

  # WEB-PHP Mambo upload.php access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/upload\.php" log,pass

  # WEB-PHP phpBB privmsg.php access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/privmsg\.php" log,pass

  # WEB-PHP test.php access
  SecFilterSelective THE_REQUEST "/test\.php" log,pass

  # WEB-PHP phpBB viewtopic.php
  SecFilterSelective THE_REQUEST "viewtopic.php" chain
  SecFilterSelective "THE_REQUEST|ARG_VALUES" "(system|exec|passthru|cmd|fopen|exit|fwrite)" deny,log

  # EXTRAS

  SecFilter "/boot"
  SecFilter "/dev"
  SecFilter "/etc"
  SecFilter "/initrd"
  SecFilter "/lost+found"
  SecFilter "/mnt"
  SecFilter "/proc"
  SecFilter "/root"
  SecFilter "/sbin"
  SecFilter "/tmp"
  SecFilter "/usr/local/apache"
  SecFilter "/var/spool"
  SecFilter "/bin/cc"
  SecFilter "/bin/gcc"
  SecFilter "<[[:space:]]*script"
  SecFilter "<(.|\n)+>"
  SecFilter "delete[[:space:]]+from"
  SecFilter "insert[[:space:]]+into"
  SecFilter "select.+from"

  </IfModule>
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Now restart httpd, type "service httpd restart" into SSH


  #####################
  #
  5) Firewall #
  #
  #####################

  We will install APF (Advanced Policy Firewall) now...
  APF is a policy based iptables firewall system designed for ease of use and configuration

  Let's begin!

  Login into SSH and type
  ----------------------------------------------------------------
  cd /root/downloads
  wget http://www.rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz
  tar -xvzf apf-current.tar.gz
  cd apf-0.9.5-1 // or whatever the latest version is
  ./install.sh
  ----------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------
  Installing APF 0.9.5-1: Completed.

  Installation Details:
  Install path: /etc/apf/
  Config path: /etc/apf/conf.apf
  Executable path: /usr/local/sbin/apf
  AntiDos install path: /etc/apf/ad/
  AntiDos config path: /etc/apf/ad/conf.antidos
  DShield Client Parser: /etc/apf/extras/dshield/
  ---------------------------------------------------------

  Now we need to configure our new firewall...
  We need to edit apf.conf
  That is located here: /etc/apf/conf.apf

  If you use cP/WHM, like me, you need to configure apf like this(to we can access cP/WHM
  because firewall will block our cP/WHM ports and we will not be able to access cP/WHM)

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  Common ingress (inbound) ports
  # Common ingress (inbound) TCP ports -3000_3500 = passive port range for Pure FTPD
  IG_TCP_CPORTS="21,22,25,53,80,110,143,443,2082,208 3, 2086,2087, 2095, 2096,3000_3500"
  #
  # Common ingress (inbound) UDP ports
  IG_UDP_CPORTS="53"

  Common egress (outbound) ports
  # Egress filtering [0 = Disabled / 1 = Enabled]
  EGF="1"

  # Common egress (outbound) TCP ports
  EG_TCP_CPORTS="21,25,80,443,43,2089"
  #
  # Common egress (outbound) UDP ports
  EG_UDP_CPORTS="20,21,53"
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Then... (apf.conf)

  ----------------------
  FIND: DEVM="1"
  CHANGE TO: DEVM="0"
  ----------------------

  now start apf, type in ssh

  -----------
  apf -s
  -----------

  Some other apf commands:
  ---------------------------
  apf -s - start apf
  apf -r - restart apf
  apf -f - flush firewall
  apf -st - firewall status
  apf -d IP - bann IP
  apf -u IP - unbann IP
  ---------------------------


  #########################
  #
  6) DDoS Protection #
  #
  #########################

  We will install mod_evasive and DDoS Deflate to prevent DDoS attacks on our server

  ###################
  # Mod Evasive #
  ###################

  ModEvasive module for apache offers protection against DDoS (denial of service attacks) on your server.

  To install it login into SSH and type

  ---------------------------------------------------------------------------------
  cd /root/dawnloads
  wget http://www.zdziarski.com/projects/mod_ev...0.1.tar.gz
  tar zxf mode_evasive-1.10.1.tar.gz
  cd mod_evasive

  then type...
  /usr/sbin/apxs -cia mod_evasive20.c
  ---------------------------------------------------------------------------------

  When mod_evasive is installed, place the following lines in your httpd.conf (/etc/httpd/conf/httpd.conf)

  --------------------------------
  <IfModule mod_evasive20.c>
  DOSHashTableSize 3097
  DOSPageCount 2
  DOSSiteCount 50
  DOSPageInterval 1
  DOSSiteInterval 1
  DOSBlockingPeriod 10
  </IfModule>
  --------------------------------


  ####################
  # DDoS Deflate #
  ####################

  Installation
  -----------------------------------------------------------
  wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh
  chmod 0700 install.sh
  ./install.sh
  -----------------------------------------------------------

  Uninstalling
  -----------------------------------------------------------
  wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/uninstall.ddos
  chmod 0700 uninstall.ddos
  ./uninstall.ddos
  -----------------------------------------------------------


  ###################
  #
  7) Rootkit #
  #
  ###################

  Ok, we will install RKHunter now:

  Rootkit scanner is scanning tool to ensure you for about 99.9%* you're clean of nasty tools.
  This tool scans for rootkits, backdoors and local exploits by running tests like:
  - MD5 hash compare
  - Look for default files used by rootkits
  - Wrong file permissions for binaries
  - Look for suspected strings in LKM and KLD modules
  - Look for hidden files
  - Optional scan within plaintext and binary files

  Instalation:

  Login into SSH and type

  -----------------------------------------------------------
  cd /root/downloads
  wget http://downloads.rootkit.nl/rkhunter-1.2.7.tar.gz
  tar -zxvf rkhunter-1.2.7.tar.gz
  cd rkhunter-1.2.7
  ./installer.sh
  -----------------------------------------------------------


  ############################
  #
  8) PHP Configuration #
  #
  ############################

  We need to edit php.ini
  php.ini is located here /usr/local/lib/php.ini
  ----------------------------------------------------------
  safe_mode = On
  expose_php = Off
  magic_quotes = On
  register_globals = off
  display errors = off
  disable_functions = show_source, system, proc_terminate,
  shell_exec, exec, passthru, proc_open, phpinfo, popen
  -----------------------------------------------------------

  Or if you running cP/WHM you can configure it here:

  WHM - Service Configuration - PHP Configuration Editor


  ###############
  #
  9) Other #
  #
  ###############

  If you use bind DNS server then we need to edit named.conf file
  named.conf is located here: /etc/named.conf

  and add
  recursion no; under Options
  ----------------------------
  Options{
  recursion no;
  ----------------------------

  Now restart bind
  type into SSH
  -----------------------
  service named restart
  -----------------------

  That will prevent lookups from dnstools.com and similar services and reduce server load

  Now we will prevent IP spoofing, to do it we need to edit host.conf file
  This file is located here: /etc/host.conf
  Add that in host.conf
  ------------------
  order bind,hosts
  nospoof on
  ------------------

  Hide the Apache version number:

  edit httpd.conf (/etc/httpd/conf/httpd.conf)
  -----------------------
  ServerSignature Off
  -----------------------

  Disable telnet:

  Edit file: /etc/xinetd.d/telnet
  ------------------
  disable = yes
  ------------------

  ###############
  #
  10) The End #
  #
  ###############

  This is the end of my paper about "Server Security" and I hope that will help you to make your server secure

  Thanks

  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 2. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 3. # ADS
   

 4. #2
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Nov 2008
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته ها
  198
  تشکر تشکر کرده 
  1
  تشکر تشکر شده 
  200
  تشکر شده در
  111 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  فکر میکردم زبون این انجمن فارسیه!‌
  System Administrator

 5. تعداد تشکر ها ازMozafary به دلیل پست مفید


 6. #3
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  am is are
  دیگه نمی خواد فارسی بشه که ....
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 7. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


 8. #4
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Apr 2009
  نوشته ها
  186
  تشکر تشکر کرده 
  143
  تشکر تشکر شده 
  83
  تشکر شده در
  65 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  am is are
  دیگه نمی خواد فارسی بشه که ....
  پس حلا که فارسی نمیگید لطف کنید و منبعی که ازش کپی می کنید رو هم بگید

 9. تعداد تشکر ها از Parshosts به دلیل پست مفید


 10. #5
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  شما میتونید توی گوگل سرچ کنید و پیدا کنید
  چون منابع زیادی هست
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 11. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


 12. #6
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Jan 2009
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  436
  تشکر تشکر کرده 
  70
  تشکر تشکر شده 
  542
  تشکر شده در
  412 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  بسیار خوب است

 13. تعداد تشکر ها از Nikan به دلیل پست مفید


 14. #7
  عضو انجمن Nikihost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  محل سکونت
  Y@ZD/...
  نوشته ها
  516
  تشکر تشکر کرده 
  261
  تشکر تشکر شده 
  536
  تشکر شده در
  391 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  يه سوال در مورد فايروال
  ما ازمجازي Open vz استفاده ميكنيم . فيروالي كه همخواني داشته باشه با vz كسي سراغ داره.
  Csf طبعتا گير داره با Cpanel/Whm .
  فايروال ديگري سراغ دارين ؟
  و اينكه apf چطوره ؟


 15. تعداد تشکر ها از Nikihost به دلیل پست مفید


 16. #8
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  با Mod security کار کنید
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 17. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


 18. #9
  Amir
  Guest

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  csf اتفاقا خوراك cpanel/whm هست
  اما apf نسبت به ديگر فايروال ها سازگارتر با ديگر برنامه هاست
  تفاوت چنداني ندارند

 19. #10
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : منیج سرور

  مشکل اینه csp یا apf یا ویپی اس های openvz مشکل داره
  و دان میکنه
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 20. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •