http://aaptbusiness.com.au/business/...ting.cfm?o=136
هم colocation و هم سرور اختصاصی

--
برای قیمت هم باید باهاشون مکاتبه داشته باشید