یک سیستم ساده برای ایجاد سایتهای ساب دومین دهی...
این سیستم به صورت رایگان ارائه شده است

با استفاده از این سیستم میتونید هم ساب دومین دهی بدید و یا اینکه سرویس کوتاه کننده لینک راه بندازید.این سیستم لینک ها رو به سه صورت در میارهدریافت:

http://www.fileupload.ir/download-file-1019.html