دورود

USB Control که متصل است به کارت شبکه وایرلس - به PC که Vmware 2server _ Centos متصل است اما توی ADD New hardware که میخواهیم به ماشین های مجازی این گزینه را اضافه کنم USB Control

غیر فعال است

آیا کسی راه حلی در این مورد دارد ؟‌

ژ