سلام

قیمت شروع : 5000 تومان
کمترین مبلغ افزایش : 1000 تومان

پایان مزایده : عدم دریافت قیمت بالاتر طی 24 نسبت به آخرین پیشنهاد

با احترام
محمد خسروی