سلام دوستان و اساتید سرور
من وقتی میخوام توی ادمین انجمن تنظیماتی انجام بدم این ارور را دریافت میکنم
کد:
You don't have permission to access /forum/admin/index.php on this server.
بعدش این ایمیل را به من میزنه
کد:
[Wed Jan 11 12:27:27 2012] [error] [client 2.180.60.126] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Pattern match "(\\\\.\\\\./\\\\.\\\\.|/)" at ARGS:module. [file "/usr/local/apache/conf/modsec_rules/99_asl_jitp.conf"] [line "4473"] [hostname "****.ir"] [uri "/forum/admin/index.php"]
بعدش آی پی من را بلوک کرد که با CSF تونستم از بلوک دربیارم
فقط مشکل اینجاست که باید چیکار کنم تا ارور 403 نده و بتونم توی مدیریت تنظیمات انجام بدم؟

تنظیمات قسمت mod security هستش
کد:
SecServerSignature "Web Server"

# ConfigServer ModSecurity whitelist file
Include /usr/local/apache/conf/modsec2.whitelist.conf

#RBL Rules
#Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/00_asl_rbl.conf

#Whitelisting Rules
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/00_asl_whitelist.conf

#Exclusion Rules
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/05_asl_exclude.conf

#Scan uplaoded files with clamav
#Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/05_asl_scanner.conf

#Malware Blacklist Rules
#Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/10_asl_antimalware.conf

#Web Application Protection Rules
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/10_asl_rules.conf

#Bad Useragent Signatures
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/20_asl_useragents.conf

#Additional Malware Blacklisting Rules
#Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/30_asl_antimalware.conf

#Anti-spam Signatures
#Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/30_asl_antispam.conf

#Enhanced Apache 2.x rules
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/40_asl_apache2-rules.conf

#Anti Rootkit Signatures
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/50_asl_rootkits.conf

#"Google Hacks" signatures
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/60_asl_recons.conf

#Just In Time Patches
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/99_asl_jitp.conf

#Domain Spam Whitelist
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/domain-spam-whitelist.conf

#Trusted domains
Include /usr/local/apache/conf/modsec_rules/trusted-domains.conf