نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

 1. #1
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  نوشته ها
  11
  تشکر تشکر کرده 
  18
  تشکر تشکر شده 
  2
  تشکر شده در
  2 پست

  پیش فرض هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  سلام من میخوام وردپرس روی سرور راه بندازم که دیگه بلاگ چیلتر نباشه. هزینه اش چقدر میشه با راه اندازی؟؟

 2. # ADS
   

 3. #2
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  292
  تشکر تشکر کرده 
  224
  تشکر تشکر شده 
  396
  تشکر شده در
  316 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  وردپرس رو نصب کنید دیگه؟! اگه می‌شه بیشتر توضیح بدید الان شما به دنبال چه چیزی هستی‌؟ میزبانی میخواید و یا "راه اندازی" وردپرس؟!

 4. #3
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  نوشته ها
  11
  تشکر تشکر کرده 
  18
  تشکر تشکر شده 
  2
  تشکر شده در
  2 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  راه اندازی وردپرس رو بلد نیستم. منظورم نصب اون بر روی هاست مثله gigfa.com هست.

 5. #4
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  292
  تشکر تشکر کرده 
  224
  تشکر تشکر شده 
  396
  تشکر شده در
  316 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  توصیه می‌کنم خودتون نصب کنید!

  سایت پشتیبانی‌ وردپرس
  انتقال سریع فایل گیگفا

  فیلم آموزشی‌ نصب وردپرس

  نحوه ساخت دیتابیس در GIGFA.COM

  اگه باز هم نتونستید اطلاعات رو بدید نصب کنم به صورت رایگان اما سعی‌ خودتون رو بکنید!

 6. تعداد تشکر ها از 1oveless به دلیل پست مفید


 7. #5
  عضو جدید ArefGod آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  1
  تشکر تشکر کرده 
  1
  تشکر تشکر شده 
  0
  تشکر شده در
  0 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  سلام منم 2 سال می خوام وردپرس نصب کنم و همیشه میرم همین سایتی که شما معرفی کردین و آموزش ها رو می خونم ولی مخم تو این چیزا زیاد گیرایی نداره!
  میشه برای من هم درست کنید؟
  شرمنده بخدا

 8. #6
  عضو انجمن m2n آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  نوشته ها
  854
  تشکر تشکر کرده 
  900
  تشکر تشکر شده 
  1,862
  تشکر شده در
  1,218 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  بزرگوار این مراحل رو طی کن:

  -1دانلود وردپرس
  2-فایل رو از طریق فایل منیجرهاست انتقال بده به هاست
  3-فایل رو از هالت زیپ خارج کن
  4-خوب بعد برو کنترل پنل هاستت از قسمت my sql database دیتابیس و نام کاربری درست کن اطلاعات دیتا و یوزر رو در فایل config قرار بده که جاهایی که قراره اطلاعات وارد بشه من به فارسی نوشتم شما کافته کلمات فارسی رو پاک کنید و اطلاعات وارد کنید.
  5-فایلی در همون صفحه با نام wp-config-sample.php وجود داره اگه نمی تونی پیداش کنی از صفحه کیبرد ctrl+F بزن و پائین مورگر اسم wp-config-sample بزن تا پیدا کنه برات
  6-نام همون فایل رو از wp-config-sample.php به wp-config.php تغییر بده

  کد PHP:
  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
   * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME''نام دیتابیس');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER''نام کاربری دیتابیسt');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD''پسورد نام کاربری دیتابیس');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST''localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET''utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE''');

  /**#@+
   * Authentication Unique Keys and Salts.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing  cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
  define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_SALT''put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
  define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

  /**#@-*/

  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix  'wp_';

  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
   * language support.
   */
  define('WPLANG''fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team :)

  /**
   * For developers: WordPress debugging mode.
   *
   * Change this to true to enable the display of notices during development.
   * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
   * in their development environments.
   */
  define('WP_DEBUG'false);

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
      
  define('ABSPATH'dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH 'wp-settings.php');
  حالا به آدرس اصلی سایتتون برید و وردپرس رو نصب کنید.
  ویرایش توسط m2n : January 16th, 2012 در ساعت 14:22
  فروش یورو Paypal با قیمت مناسب | پرداخت سریع

  طراح وردپرس
  / طراحی قالب وردپرس / طراحی سایت وردپرس


 9. تعداد تشکر ها از m2n به دلیل پست مفید


 10. #7
  عضو انجمن amirfateh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  321
  تشکر تشکر کرده 
  286
  تشکر تشکر شده 
  1,665
  تشکر شده در
  1,296 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  کاری نداره ، نترسید مراحل نصب را مطابق راهنما دنبال کنید، موفق خواهید شد
  وب ایده، میزبانی حرفه ای وب
  سرور اختصاصی،سرور مجازی ابری،هاست وردپرس
  Tel:02166555391،Cellphone:09192001157

 11. #8
  عضو دائم allbert آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  محل سکونت
  شمال-تهران
  نوشته ها
  1,166
  تشکر تشکر کرده 
  178
  تشکر تشکر شده 
  1,086
  تشکر شده در
  791 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  5 تومن میگیرم انجام میدم نصب وردپرس رو
  ▓ مدیریت سازمان یافته و رایگان سرور مجازی و اختصاصی : BergServer.com
  ▓ مرجع آمـوزش های مدیریت سرور و هاستینگ : WikiConfig.ir

 12. #9
  عضو انجمن H.G.N آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  نوشته ها
  457
  تشکر تشکر کرده 
  195
  تشکر تشکر شده 
  436
  تشکر شده در
  342 پست

  پیش فرض پاسخ : هزینه ایجاد وردپرس با دامنه مجانی چند هست؟؟

  دوست عزیز

  وردپرس رو به صورت صحیح و طبق سایت اصلی نصب کنید خیلی راحت هستش .

  البته امروزه خیلی از سایت ها هک می شن - میگن وردپرس باگ داره غافل از اینکه سرورشون امن نیستش !

  موفق باشید
  به زودی ...

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ارزانترین جا برای خرید دامنه دات کام کجاست؟؟
  توسط amat در انجمن سوالات و مشکلات
  پاسخ ها: 26
  آخرين نوشته: December 9th, 2016, 14:53
 2. ایا این یک حمله دیداس است؟؟
  توسط Saeed-MC در انجمن Proxy / Cache / Firewall
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: March 9th, 2015, 17:22
 3. برنامه ای برای باز کردن فرمت key هست؟؟
  توسط omid3963 در انجمن مباحث دیگر
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: August 19th, 2014, 13:35
 4. امگاهاست؟؟!!
  توسط astro.alireza در انجمن مباحث دیگر
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: October 1st, 2012, 23:34
 5. پاسخ ها: 21
  آخرين نوشته: January 30th, 2012, 15:54

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •