با دروود
دوستان بر آنم تا در یکی از شهر های فارس،سرویس تلفن اینترنتی راه اندازی نمایم
از دوستانی که در این زمینه دانش و یا تجربه کار با شرکت ها را دارند درخواست یاری می کنم.
با سپاس