قیمت دلار => اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران به توافق اولیه رسید!...
جزئیات بیشتر تا 3 هفته آینده

ایران باید برای 20% نفت خود دنبال مشتری بگردد....
شروع رایزنی سران اتحاد اروپا و امریکا با کشورهای آسیایی برای جلب نظر آنها برای همراهی آغاز شد.