شرمنده بابت ایجاد پست

عرضم به خدمتتون که یکی از دوستان قصد ورود به دانشگاه دامغان رو دارد،کسی از این شهر بین بروبچ ها هست؟ دوستان دیگر اطلاعاتی دارند از این شهر بفرمایند،شرایط مناسبی داره یا نه