فورترن (Fortran مخفف FORmula TRANslation) اولین زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، مفسری، ساده و محاسباتی است، که پروژه‌های بسیاری از رشته‌های فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا شده‌است.این زبان در دهه 1950 در شرکت IBM توسط 25 نفر از دانشمندان برجستهٔ رایانه به سرپرستی John Backus طراحی شد.

سهولت برنامه نویسی با این زبان به قدری زیاد است که زبان هایی مانند BASIC را به وسیله ی این زبان پرقدرت نوشتند.Fortran دومین زبانی بود که از سوی ANSI استاندارد شد. در برخی موارد شاهد آن هستیم که زبان‌های C و ++C در حوزه محاسبات عددی به جای Fortran مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر عمدتاً به آشنا نبودن کاربران، به حوزه برنامه‌نویسی عددی بر می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت فرترن، به طور خاص برای محاسبات عددی طراحی شده است.