وقتی یک آرایه را به تابع میفرستیم از شکل فراخوانی با مرجع پیروی میکند. پس هرگونه تغییر در آرایـه در داخل یک تابع که به آن فرستاده شده است در جایی که آن را فراخوانی کرده است پایدار میماند. هنگامیکه یک آرایه به عنوان آرگومان به داخل تابع میرود میتواند یکی از ابعادش معرفی نشود ولی باید بقیه ابعادش معلوم باشد.
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int minFunction(int[], int); //------------------> اعلان تابع با پارامترهای نام آرایه و طول آن

void main()
{
  const int k=4;
  int array[k];

  cout << "\nMinimum of array elements is " << minFunction(array, k); //------> فراخوانی تابع
  getch();
}

int mainFunction(int arr[], int length) //------> تعریف تابع با تمامی متعلقات
{
  for(count = 0 ; count < length ; count++)
  {
    cout << "Enter number [" << count+1 << "] :";
    cin >> arr[cout]
  }

  int minNum = arr[0];

  for(count = 1 ; count < length ; count++)
  {
    if (arr[count] < minNum)
      minNum = arr[cout]
  }

  return minNum;
}
خروجی کد بالا:
کد:
Enter number 1 : 12
Enter number 2 : 3
Enter number 3 : 28
Enter number 4 : 109

Minimum of array elements is 3