آرایه های دو بعدی


آرایه ها را می توان به صورت دو و یا چند بعدی نیز تعریف نمود. استفاده از آن در کار با ماتریس ها کاملاً ملموس می باشد. برای این کار به جای تعیین یک اندیس، چند اندیس (به هر تعداد ابعادی که مورد نظر ماست) تعیین می نمائیم.
;[بعد ۲][بعد ۱]نام آرایه نوع آرایه
بطور مثال قطعه کد زیر جدول ضرب را با زبان C پیاده سازی شده است
کد:
#include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int table[10][10]; int i , j ; for(i=0 ; i<10 ; i++) for(j=0 ; j<10 ; j++) table[i][j]=(i+1)*(j+1 ); for(i=0 ; i<10 ; i++) { for(j=0 ; j<10 ; j++) printf("%4d",table[i][j]); printf("\n"); } getch(); }
خروجی کد بالا:

کد:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۳ ۶ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۱ ۲۴ ۲۷ ۳۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴ ۲۸ ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ ۳۰ ۳۶ ۴۲ ۴۸ ۵۴ ۶۰ ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸ ۳۵ ۴۲ ۴۹ ۵۶ ۶۳ ۷۰ ۸ ۱۶ ۲۴ ۳۲ ۴۰ ۴۸ ۵۶ ۶۴ ۷۲ ۸۰ ۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ ۴۵ ۵۴ ۶۳ ۷۲ ۸۱ ۹۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰