سلام
کانال عکس نوشته قصاره به فروش میرسد
تعداد اعضا 9 کا
قیمت پایه: 3 میلیون تومان
علت فروش: حوصله و وقت ندارم رسیدگی کنم.
درآمد: دنبالش نبودم
آدرس: https://t.me/qesare
همین جا پی ام بدید یا ای دیتون رو ارسال کنید باهاتون تماس میگیرم.
عجله ای برای فروش نیست. نشد هم نگه میدارم.