نوشتن متن در فایل

برای نوشتن یک متن در فایل از تابع fwrite() در زبان PHP استفاده میشود.

این تابع دو مقدار ورودی دریافت میکند، مقدار ورودی اول یک شی از نوع File handler (هندلر) بوده و مقدار دوم رشته ای (String) که میخواهیم درون فایل نوشته شود را مشخص میکند.


کد:
$txt = "This is a test text!"; fwrite($file, $txt);
نوشتن درون فایل با تابع fwrite

میتوانیم تابع fwrite() را روی یک فایل باز شده چندین بار صدا بزنیم و در ادامه اطلاعات نوشته شده قبلی، اطلاعات دیگری بنویسیم. برای مثال قطعه کد زیر یک متن را در دو خط پشت سر هم درون فایل مینویسد.

کد:
$txt = "This is a test text!"; fwrite($file, txt); fwrite($file, "\n"); fwrite($file, $txt);
در پایان کار با فایل، می بایست فایل باز شده را ببندیم و مشخص کنیم که دیگر با این فایل کاری نداریم. در صورتی که عملیات بستن فایل انجام نشود، تغییرات انجام شده روی فایل اعمال نخواهد شد.

برای بستن فایل باز شده از تابع fclose() استفاده میکنیم که به عنوان تنها ورودی، متغیر مربوط به File Handler را ورودی میگیرد.

کد:
fclose($file);
اکنون فایل options.ini ما محتوایی مشابه زیر خواهد داشت.
کد:
This is a test text! This is a test text!