ایجاد و باز کردن فایل با PHP

جهت نوشتن روی فایل، ابتدا می بایست فایل را باز کنیم. برای باز کردن فایل از تابع fopen() استفاده میکنیم.
کد:
$file = fopen("options.ini", "w");
خروجی این تابع یک شی از نوع File Handler بوده که برای اشاره و مشخص کردن فایل باز شده استفاده خواهد شد.
تابع fopen() دو پارامتر ورودی میگیرد؛ اولین ورودی مسیر و نام فایل و دومین ورودی سطح دسترسی که روی هندلر فایل ایجاد خواهد شد را مشخص خواهد کرد.

وقتی میخواهیم با فایل ها کار کنیم، یکی از مسائلی که وجود دارد، سطح دسترسی آنهاست. در صورتی که اجرای قطعه کد فوق با خطا روبرو شد، می بایست سطح دسترسی فایل مورد نظر را بررسی نمایید.
اگر فایل به درستی باز نشود، معمولاً بقیه کدهای صفحه ما که برای کار کردن با فایل مورد نظرمان هست با ارور مواجه خواهند شد. به جهت جلوگیری از ادامه روند اجرای کدها میتوانیم در هنگام بروز خطا در باز کردن فایل، تابع die() را صدا بزنیم.
از تابع die() در هنگام باز کردن یک فایل میتوانیم به شیوه زیر استفاده نماییم:
کد:
$file = fopen("options.ini", "w") or die("در کار با فایل خطایی رخ داده است!");
زمانی که از تابع fopen() برای باز کردن یک فایل استفاده میشود، اگر آن فایل در مسیر مشخص شده قرار نداشته باشد، PHP به طور خودکار آن فایل را در مسیر و با نام مشخص شده ایجاد کرده و سپس آنرا برای نوشتن باز میکند.