در زبان برنامه نویسی سمت سرور PHP چندین تابع مختلف برای مرتب سازی آرایه ها از پیش تعریف شده که با استفاده از آنها میتوان آرایه های مختلف و نیز آرایه های چند بعدی را بر اساس اطلاعات درون آن مرتب کرد.

تابع sort برای مرتب سازی آرایه به صورت صعودی

اولین تابع و یکی از پر کاربردترین توابع مرتب سازی، تابع sort() است. این تابع در اصل دو ورودی میگیرد؛ ورودی اول اجباری و ورودی دوم به صورت اختیاری است. جالب است بدانید که در اکثر کاربردها از ورودی دوم هیچ استفاده ای نمیشود!
پس از فراخوانی این تابع، آرایه داده شده به آن، با ترتیب صعودی مرتب میشود.
باید دقت داشته باشید که با فراخوانی تمام توابع مرتب سازی، تغییرات بر روی همان آرایه انجام شده و به عبارتی آرایه (بدون ترتیب) را از دست خواهید داد.

کد:
$arr = array( 14, 21, 6, 4, 9, 15 ); sort( $arr ); // Output: $arr = array( 4, 6, 9, 14, 15, 21 )

پارامتر دوم این تابع برای تغییر رفتار مرتب سازی استفاده میشود؛ با استفاده از این ورودی، میتوان مشخص کرد که با آیتم های درون آرایه به چه صورتی برخورد کند.

به عنوان مثال، سه مورد از هفت مورد قابل استفاده در این پارامتر به شرح زیر است.

  • SORT_REGULAR : مقایسه آیتم ها به طور معمول
  • SORT_NUMERIC : مقایسه آیتم ها به عنوان عدد
  • SORT_STRING : مقایسه آیتم ها به عنوان رشته

به صورت پیشفرض و در صورت عدم تعریف پارامتر دوم، مورد اول در مرتب سازی استفاده میشود و میتوان تمام آیتم های عددی یا رشته ای و … را درون آرایه مرتب کرد.


تابع rsort برای مرتب سازی آرایه به صورت نزولی

تابع rsort() دقیقاً مشابه تابع قبلی عمل میکند اما به جای مرتب سازی صعودی، تمام آیتم های موجود در آرایه را با ترتیب نزولی مرتب میکند.

کد:
$arr = array( 14, 21, 6, 4, 9, 15 ); rsort($arr); //Output: $arr = array( 21, 15, 14, 9, 6, 4 )