در طراحی سایت با php یک رشته، توالی کاراکترها است، مانند "سلام جهان ! ".
بدست آوردن طول رشته ها
ساختار پی اچ پی ()strlen، برای تعیین طول یک رشته استفاده می شود. مثال زیر بیانگر طول رشته "سلام جهان!" است. که خروجی آن برابر 10 است.
کد:
<?php echo strlen("سلام جهان!"); // outputs 10 ?>
حاسبه تعداد کلمات در یک رشته ساختار پی اچ پی ()str_word_count ، تعداد کلمات در یک رشته را محاسبه می کند. خروجی کد زیر، 2 است.
کد:
<?php echo str_word_count("سلام جهان!"); // outputs 2 ?>
معکـوس کردن یک رشته
تابع پی اچ پی ()strrev، یک رشته را معکـوس می کند. خروجی کد زیر، معادل " !ناهج مالس" است.
کد:
<?php echo strrev("سلام جهان!"); // outputs !ناهج مالس ?>
جستجو برای یک متن خاص در داخل یک رشته
تابع ()strpos در طراحی سایت با PHP برای این منظور استفاده می شود. در مثال زیر، عبارت جهان را در رشته "سلام جهان!" جستجو می کنیم:
کد:
<?php echo strpos("سلام جهان!", "جهان"); // outputs 5 ?>
نکته: در مثال بالا موقعیت اولین کاراکتر برابر با صفراست نه یک!
جایگزینی متن در داخل یک رشته
ساختار()str_replace در php، برخی از کاراکترها را با برخی از کاراکترهای دیگر در یک رشته جایگزین می کند. در مثال زیر متن "جهان" را با " دنیا" جایگزین کرده ایم. خروجی آن به صورت روبه رو خواهد بود: سلام دنیا!
کد:
<?php echo str_replace("جهان", "دنیا", "سلام جهان!"); // outputs سلام دنیا! ?>