آرایه چیست؟
آرایه یک متغیر خاص است، که می تواند در یک زمان بیش از یک مقدار را به خود بگیرد. برای مثال اگر شما دارای یک لیست از اقلام (مثلا لیستی از خودرو) هستید، ذخیره کردن اتومبیل ها در یک متغیر واحد می تواند شبیه به زیر خواهد بود:
کد:
$vehicles1 = "car"; $vehicles2 = "bus"; $vehicles3 = "bicycle";
یک آرایه می تواند مقادیر بسیاری را تحت عنوان یک نام قرار دهد. در این صورت شما می توانید با مراجعه عدد شاخص به مقادیر دسترسی داشته باشید.

ایجاد یک آرایه در PHP

در پی اچ پی، ساختار()array برای ایجاد یک آرایه مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این آرایه ها سه نوع هستند، آرایه های اندیس دار ( آرایه هایی با اندیس عدد)، آرایه های انجمنی (آرایه های دارای نام) و آرایه های چندبعدی (آرایه هایی شامل یک یا چند آرایه).

آرایه های اندیس دار (Indexed Arrays) در php

دو راه برای ایجاد آرایه نمایه وجود دارد.
1. اندیس ها را می توان به طور خودکار اختصاص داد (اندیس همیشه از 0 شروع می شود)

کد:
$vehicles = array("car", "bus", "bicycle");
2. به صورت دستی نیز می توان اندیس ها را وارد کرد:
کد:
$vehicles0 = "car"; $vehicles1 = "bus"; $vehicles2 = "bicycle";
طول آرایه
از ساختار count() برای تعیین طول (تعداد عناصر) در یک آرایه استفاده می شود.
کد:
$vehicles = array("car", "bus", "bicycle"); echo count($vehicles);
آرایه های انجمنی (Associative Arrays) در PHP
آرایه های انجمنی آرایه هایی هستند که از کلیدهای اسمی که شما به آنها اختصاص داده اید، استفاده می کنند. آرایه های انجمنی نیز به دوصورت دستی و اتوماتیک اختصاص داده می شوند.
برای مثال:
کد:
$age = array("Jon"=>"35", "jack"=>"37", "losi"=>"43");