درود دوستان خارج از کشور هم پیامک های تبلیغاتی رونق داره؟ کسی ارسال میکنه مثل انگلیس