صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 18

موضوع: چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

 1. #1
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  Build Your Own Web Server ~
  Quick & Easy Do it Yourself Installation ~ All within 24 hours !!!!  • Apache 2 - Linux Web server
  • MySQL 5 - MySQL Database Server
  • PHP4/5 - PHP Scripting Language
  • phpMyAdmin - Web-based database admin software.
  • Webalizer - Website Traffic Analyzer
  • Mail Server - Postfix (MTA) with Dovecot IMAP/POP3 + Sasl Authentication
  • Squirrelmail - A web based email
  • VSFTP - A fast ftp server to upload files
  • Webmin - A freely available server control panel
  • ClamAV - Antivirus software.
  • A Firewall using IPtables.

  Note: Linux + Apache + MySQL + PHP/Perl together commonly known as LAMP Server.
  First, let us prepare a system that has a minimum requirement of Debian/Ubuntu version of linux with atleast 256MB of RAM available.Anything less than this minimum ram will cause lot of problems since we are running a server along especially mysql and webmin requires lot of RAM to run properly. Mysql will give you this nasty error "cannot connect to mysql.sock" if you dont have enough memory in your server.
  I love debian/ubuntu based linux because of my enormous affinity towards this command apt-get. As a starter knowing this one command, It is so easy to install packages and you dont need to worry about package dependency and configuration. You need to buy a dedicated server or a VPS package if you want to setup your own server. If you want to experiment with the server and installation it is recommended to buy a vps package from various hosts. I prefer vpslink because of their pricing. Believe it or not it is so easy to install and configure your server yourself eventhough you are new are to linux and dedicated/vps hosting.
  First download PuTTy if you are accessing your server through SSH. Just enter the IP of your server with root login to access your host. As you probably know, Webmin is a freely available server control panel and we will setup this once we have completed the LAMP server and Mail Server. Webmin makes more easier for us to fine tune our linux box.
  Before proceeding to install, update the necessary packages with debian with this command.
  apt-get install update
  1. Installing Apache + PHP

  Apache is one of the most famous web server which runs on most linux based servers. With just few commands you can configure apache to run with PHP 4 or PHP 5.
  If you want to install PHP 4, just apt-get
  apt-get install apache2 php4 libapache2-mod-php4
  To install PHP5, just run the following on linux shell. Note that if you dont specify packages with '4', PHP5 will be automatically installed.
  apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5
  Apache configuration file is located at: /etc/apache2/apache2.conf and your web folder is /var/www
  To check whether php is installed and running properly, just create a test.php in your /var/www folder with phpinfo() function exactly as shown below.
  nano /var/www/test.php
  # test.php
  <?php phpinfo(); ?>
  Point your browser to http://ip.address/test.php or http://domain/test.php and this should show all your php configuration and default settings.
  You can edit necessary values or setup virtual domains using apache configuration file.
  Enabling GD Library with PHP

  If you want to use CAPTCHA or for dynamic image generation with php scripts for image verification to stop SPAM or automated robots, then it is absolutely necessary to get php gd library installed with php. Here is the command
  apt-get install php5-gd
  Thats it!! Point your browser to http://domain/test.php and the php configuration settings will show GD library will be enabled for PNG, GIF, JPG etc.
  Enabling Mod Rewrite with .htaccess

  Do you use mod-rewrite from apache to rewrite friendly URLs ?? This must be absolutely necessary for the rewrite module to get enabled in your apache, especially if your blog, forum script uses rewriting engine to generate friendly URLs in your site. Note that default apache2 installation does not come with mod-rewrite. Here is how you enable it. Issue the following command
  # a2enmod rewrite
  Once you run this command, apache will tell you that this rewrite module is enabled. You can find mod_rewrite enabled and show up in your test.php file.
  I often experienced page not found 404 error with debian/ubuntu versions eventhough your apache runs with mod-rewrite. To fix this, you will need to edit the following file to make some changes.
  nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default
  Find the following and change AllowOverride from None to All
  <Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
  # Uncomment this directive is you want to see apache2's
  # default start page (in /apache2-default) when you go to /
  #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
  </Directory>
  Upload the .htaccess file to your server and restart apache. /etc/init.d/apache2 restart
  Make sure your .htaccess file has 644 permission as otherwise you get permission denied error.
  NOTE: I have often experienced .htaccess remaining invisible or disappearing problem when i uploaded any dotted files in the server (like .htaccess .ftpquota). Actually FTP clients do write .htaccess file but they do not show up when you upload. This happened with me using VSFTP. Here is how you fix
  2. Installing MySQL Database Server

  Installing mysql database server is always necessary if you are running a database driven ecommerce site. Remember running mysql server to a fair extend requires atleast 256mb of RAM in your server. So unless you are running database driven sites you dont absolutely need mysql. The following commands will install mysql 5 server and mysql 5 client.
  apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
  Note: If you have already installed php4, you should make a slight change like this.
  apt-get install mysql-server mysql-client php4-mysql
  The configuration file of mysql is located at: /etc/mysql/my.cnf
  Creating users to use MySQL and Changing Root Password

  By default mysql creates user as root and runs with no passport. You might need to change the root password.
  To change Root Password
  mysql> USE mysql;
  mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('new-password') WHERE user='root';
  mysql> FLUSH PRIVILEGES;
  To Create User
  You must never use root password, so you might need to create a user to connect to mysql database for a PHP script. Alternatively you can add users to mysql database by using a control panel like webmin or phpMyAdmin to easily create or assign database permission to users. We will install Webmin and phpmyadmin during later once we complete basic mail LAMP installation.
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 2. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 3. # ADS
   

 4. #2
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض

  PhpMyAdmin Installation

  PhpMyAdmin is a nice web based database management and administration software and easy to install and configure under apache.Managing databases with tables couldnt be much simpler by using phpmyadmin.
  All you need to do is:
  apt-get install phpmyadmin
  The phpmyadmin configuration file is located at: /etc/phpmyadmin folder.
  To setup under apache all you need to do is include the following line in /etc/apache2/apache2.conf
  Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
  Now restart apache: /etc/init.d/apache2 restart
  Point your browser to: http://domain/phpmyadmin
  Thats it!! MySQL and phpMyAdmin is Ready !!! Login with your mysql root password and create users to connect to database from your php script.
  3. Mail Server Installation


  • Postfix (Mail Transfer Agent MTA)
  • Dovecot (IMAP/POP3 Server)
  • SASL Authentication with TLS (Authenticate before sending mail outside network in Outlook)
  • Squirrel Mail (Popular Web based Email)

  As a beginner to linux it took about almost a month for me for proper installation of mail server and fixing necessary problems. I had real nightmares to configure this and so i decided that my hardwork would be helpful to linux community.
  Note: If you install Postfix/Dovecot mail server you will ONLY be able to send mail within your network. You can only send mail externally if you install SASL authentication with TLS. As otherwise you get nasty "Relay Access Denied" error.
  3a. Install Postfix MTA (Mail Transfer Agent)

  First install postfix package along with sasl with apt-get
  apt-get install postfix postfix-tls libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules popa3d
  During installation, postfix will ask for few questions like name of server and answer those questions by entering your domain name and select Internet site for postfix.
  Postfix configuration file is located at:/etc/postfix/main.cf. You can edit this file using popular text editor nano /etc/postfix/main.cf
  Start or Restart Postfix Server:
  /etc/init.d/postfix restart
  /etc/init.d/postfix stop
  /etc/init.d/postfix start
  3b. Install Dovecot

  Dovecot is one of the popular POP3/IMAP server which needs MTA like Postfix to work properly.
  apt-get install dovecot
  In some linux versions, the above might not work so you can install by specifying individual package names.
  apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-common
  Dovecot configuration file is located at: /etc/dovecot/dovecot.conf
  Before we proceed we need to make some changes with dovecot configuration file. Double check the following entries in the file if the values are entered properly.
  nano /etc/dovecot/dovecot.conf

  # specify protocols = imap imaps pop3 pop3s
  protocols = pop3 imap
  # uncomment this and change to no.
  disable_plaintext_auth = no
  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

  I have noticed that in some ubuntu versions, most of the above parameters are not specified. You will need to insert the values if not specified or left empty. If you dont uncomment and change disable_plaintext_auth to no, you will get "plain text authentication error" from outlook or mail clients.
  Now, create a user to test our pop3 mail with outlook:
  adduser <user_name>
  Caution: Always create a separate user to test your mail or ftp. DO NOT LOGIN WITH ROOT ACCESS.
  Restart Dovecot:
  /etc/init.d/dovecot restart
  Now, you can use your outlook express to test whether your new mail server is working or not. Just enter username: <user_name> with password in outlook.
  Remember you will NOT be able to send email outside your network, you will be only be able to send within your domain or local network. If you attempt to send email you get nasty "relay access denied" error from outlook express. However, you should have no problems in receiving your email from outlook. Inorder to send email external email you will need to configure SASL authentication as described below.
  3c. Configure SASL Authentication with TLS

  SASL Configuration + TLS (Simple authentication security layer with transport layer security) used mainly to authenticate users before sending email to external server, thus restricting relay access. If your relay server is kept open, then spammers could use your mail server to send spam. It is very essential to protect your mail server from misuse.
  Let us set up SMTP authentication for our users with postfix and dovecot.
  Edit the postfix configuration file /etc/postfix/main.cf and enter the few lines to enable authentication of our users
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_local_domain = yourdomain.com
  smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject _unauth_destination
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous
  On the Dovecot side you also need to specify the dovecot authentication daemon socket. In this case we specify an absolute pathname. Refer to this postfix manual here
  Edit /etc/dovecot/dovecot.conf
  Look for the line that starts with auth default, before that insert the lines below.
  auth default {
  mechanisms = plain login
  passdb pam {
  }
  userdb passwd {
  }
  socket listen {
  client {
  path = /var/spool/postfix/private/auth
  mode = 0660
  user = postfix
  group = postfix
  }
  }
  }
  Now, rename previous auth default to auth default2. If you dont rename this then dovecot server will give you error like multiple instances of auth default.
  Now restart all the components of mail server.
  /etc/init.d/saslauthd restart
  /etc/init.d/postfix restart
  /etc/init.d/dovecot restart
  Test whether your mail server works or not with your outlook express. Configure a user with a user name <user_name> (without @domain) and make sure that you select my server requires authentication. Under settings select same as incoming mail server


  NOTE:

  1. If you dont enable My server requires authentication in outlook you cannot send emails to external recipients and you get relay access denied error.

  2. Do not use root login to login to your mail server.

  3. Dont forget to create a new user before you authenticate using outlook.

  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 5. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 6. #3
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض

  3d. Forwarding Mails

  Ever wondered how to forward your mails especially if you are a webmaster managing number of sites. You might need to forward any email sent to your primary email address. Its that easy. Just create a .forward file on your home directory. Insert list of emails addresses separated by commas, where you want to get forwarded.
  Login as user and type
  echo 'destination_email_address' > .forward
  or you can use nano to create .forward file. Just Delete .forward file if you dont want any forwarding.
  Installing Squirrel Web Mail

  Squirrel mail is one of the most popular web based email with very friendly interface. Squirrel mail works without mysql database very easy to install and configure under apache2..
  Note: It is recommended to have apache and php installed before you install squirrelmail.
  apt-get install squirrelmail
  Squirrelmail configuration file is located in: /etc/squirrelmail/ folder. By default all settings are preloaded.
  # Run squirrelmail configuration utility as ROOT
  /usr/sbin/squirrelmail-configure
  Now we want to setup to run under apache. Edit apache configuration file /etc/apache2/apache2.conf and insert the following line:
  Include /etc/squirrelmail/apache.conf
  Thats it. Your webmail is ready !!!.
  Point your browser to: http://yourdomain/squirrelmail
  Create a separate local user and login as a new user.

  DO NOT LOGIN AS ROOT AND YOU WILL GET "ERROR: CONNECTION DROPPED"

  Mail Server Problems in Logs

  Always refer to logs located in /var/log/mail.log so that you can identify what the problem is before you can troubleshoot.
  4. Webmin - Server Control Panel

  Webmin is a nice server control panel available free of charge. It is similar like cpanel or plesk to manage your server. Download the latest version of webmin from the main site
  wget http://downloadpath/webmin-x.x.xx.tar.gz
  tar xzf webmin-x.x.x.tar.gz
  cd /webmin-x.x.x
  ./setup.sh
  The installation program will ask series of questions and most values will be automatically set by default.
  Once done, point your browser to: http://ip.address:10000 or http://www.domainname:10000
  Login into your webmin and you can do almost anything with your server.
  5. Webalizer Installation

  Webalizer is a visitor statistics software shows you nice graphic based on visitors, hits and pageviews of your site. It is indeed very easy to configure and run webalizer under apache. Webalizer runs as a daily cron job to monitor your server stats.
  apt-get install webalizer
  Now edit the webalizer configuration file located at: /etc/webalizer.conf and locate a line with LogFile /var/log/apache/access.log.1 and change to the correct name access.log as shown below.
  LogFile /var/log/apache2/access.log
  and the bin of webalizer is located at /usr/bin/webalizer which is automatically scheduled to run daily as cron job.
  To run webalizer manually.
  /usr/bin/webalizer
  Point your browser to http://domain/webalizer and you must see some pretty nice visitor statistics of your site.
  6. Installing FTP Server (VSFTP)

  You will need a simple ftp server to upload and download your web files. i specially like vsftp server because not only it is very easy to configure but also runs faster than other ftp peers with good connection speed.
  apt-get install vsftpd
  Configuration file is located at: /etc/vsftpd.conf
  Change the following settings in /etc/vsftpd.conf so that you allow local users and allow write using ftp.
  # Uncomment this to allow local users to log in.
  local_enable=YES
  # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
  write_enable=YES
  Before you connect using ftp client, you will need to create local users and group. Do not upload files using root.
  # CD to /home/<user> and create a symbolic link to /var/www as this is the public html folder.
  ln -s /var/www www

  #change ownership /var/www to user
  chown -R <user> /var/www

  #Change to 755 permissions
  chmod -R 755 /var/www
  Now you can connect to ftp and upload files. Once you upload all necesarry files in the public html folder, make sure all the files have 755 permission as otherwise you will get permission denied/forbidden error from apache.
  Enabling VSFTP to Show Dotted Files

  By default, vsftp does not show dotted files in the server, especially .htaccess, eventhough you have successfully uploaded the files. This could be frustrating especially if you are using .htaccess for authentication or rewriting friendly URLs. To fix this just add force_dot_files=YES in your vsftp configuration file /etc/vsftpd.conf
  # Activate directory messages - messages given to remote users when they
  # go into a certain directory.
  dirmessage_enable=YES
  force_dot_files=YES
  Restart the vsftp server /etc/init.d/vsftpd restart.
  Webmin Package: VSFTP also available as webmin package. You can easily change settings from webmin for vsftp.
  7. ClamAV - Antivirus Software

  Linux based systems are often vulnerable to trojans, worms and viruses. It is often to be on the safer side to scan your server using freely available ClamAV antivirus available for linux
  apt-get install clamav
  To scan necessary files
  clamscan -R /folders
  -R is recursive and is optional
  To update virus database:
  freshclam
  Running as Cron Daily Job
  To run antivirus as a cron job (automatically scan daily) just run crontab -e from your command line. Then add the following line and save the file.
  02 1 * * * root clamscan -R /var/www
  This will run the cron job daily @ 1.02 AM by scanning the public html. You can change the folder to whatever you want for mail etc.
  8. Quick IP Tables Firewall

  Without firewall there is no absolute security for your server. Atleast i would recommend a simple firewall that would employ packet filtering and block off unnecessary ports in your server using IP tables.
  apt-get install iptables
  I found Quick n Dirty Firewall pretty interesting. You can copy and run the shell script to set up your quick firewall.
  Remember not to block important ports like
  21 (ftp)
  22 (SSH)
  23 (Telnet)
  25 110 (email)
  443 (SSL http or https)
  993 (imap ssl)
  995 (pop3 ssl)
  10000 (webmin)
  80 (http)
  9. PHP*MySQL*Apache Server Kits

  Xampp Server for Windows/Linux - apache friends - very easy apache, mysql, php and perl installation without hassles
  ApachePHPMySQL Project - SourceForge.net: ApachePHPMySQL
  WAMP Server - Install PHP 5 Apache MySQL on Windows : WampServer
  Easy PHP Server - http://www.easyphp.org/
  AppServ Server Kit - AppServNetwork
  10. Useful Reference

  Debian Help - http://www.debianhelp.co.uk
  VPS Link Resources: http://wiki.vpslink.com
  DNS Setup:Setup your Own Name Server with Directadmin
  Article: Implementing PHP File Upload Security
  Article: Install APF Firewall in Linux Servers
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 7. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 8. #4
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  نوشته ها
  44
  تشکر تشکر کرده 
  49
  تشکر تشکر شده 
  17
  تشکر شده در
  14 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  سلام ادمین عزیز .
  با تشکر از راهنمایی هاتون .
  خیلی کامل بود
  ولی در قسمت میل سرور بنده مشکلی داشتم .
  بنده با yum خواستم نصب کنم ، چون apt-get جواب نداد .

  این مشکل بود :
  -bash-3.1# apt-get install postfix postfix-tls libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules popa3d
  -bash: apt-get: command not found
  -bash-3.1# yum install postfix postfix-tls libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules popa3d
  .
  .
  .

  Error: qmail conflicts with postfix
  Error: vpopmail conflicts with postfix
  -bash-3.1#

  برای شلوغ نشدن قسمتهای دیگر را حذف کردم !
  لازم به ذکر هست که بنده از کنتر پانل lxAdmin استفاده میکنم که qmail داره .
  ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور میتونم میل سرور را راه اندازی نمایم .
  لازم به ذکر هست که بنده با استفاده از outlook امتحان کردم و فقط توانستم میل به داخلی سرور ارسال کنم ، مثلا" از info@mydomain.com به toos@mydomain.com .
  و میلهای خود lxAdmin ارسال میشه به ایمیل بنده در یاهو ولی اسپم میشه !
  ممنون میشم که راهنمایی کنید که چطور میتونم مشکل رو برطرف کنم !
  بنده هم با Outlook و هم با WebMail امتحان کردم .
  ممنون میشم که راهنمایی کنید .
  با تشکر و سپاس
  ویرایش توسط tooshost : March 28th, 2009 در ساعت 20:59
  مادر ، ایران ، عشق !
  حرف من حرف خودم نیست ، حرف خاک حرف ریشست ، حرف دیروز ندیده ، حرف فردا و همیشست ، صحبت سکوت سرده . . .
  حرف تردید یه نسله ، میون رفتن و موندن،بین خوابیدن تا ظهر یا دم سحر پریدن. . .
  یکی باید بگه آخر چرا رنگه ما پریده ، چرا با این همه عینک هیچکسی مارو ندیده .

 9. تعداد تشکر ها از tooshost به دلیل پست مفید


 10. #5
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  دستور
  بنده با yum خواستم نصب کنم ، چون apt-get جواب نداد .
  برای debian هست فکر کنم شما centos اینا دراید
  ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور میتونم میل سرور را راه اندازی نمایم .
  اگه میخواید میل سرور راه بندازید zimbra رو نصب کنید
  موضوع spam خیلی پیچیده هست به همین راحتی نمیتونی سر در بیاره که چرا میره تو spam
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 11. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


 12. #6
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  نوشته ها
  44
  تشکر تشکر کرده 
  49
  تشکر تشکر شده 
  17
  تشکر شده در
  14 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  سلام .
  بله centos هست .
  ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور میتونم میل سرور را راه اندازی نماید .
  با تشکر
  مادر ، ایران ، عشق !
  حرف من حرف خودم نیست ، حرف خاک حرف ریشست ، حرف دیروز ندیده ، حرف فردا و همیشست ، صحبت سکوت سرده . . .
  حرف تردید یه نسله ، میون رفتن و موندن،بین خوابیدن تا ظهر یا دم سحر پریدن. . .
  یکی باید بگه آخر چرا رنگه ما پریده ، چرا با این همه عینک هیچکسی مارو ندیده .

 13. تعداد تشکر ها از tooshost به دلیل پست مفید


 14. #7
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  شما برید و zimbra رو بگیرید
  http://www.zimbra.com/community/downloads.html
  و نصبش کنید یه سیستم وب میل خیلی قوی
  العان میب سرور دانشگاه صنعتی همینو نصبیدم و بیشتر دانشگاه های کشور همین سیستم هست چون خیلی قدرت داره
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 15. تعداد تشکر ها از Vahid به دلیل پست مفید


 16. #8
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  نوشته ها
  44
  تشکر تشکر کرده 
  49
  تشکر تشکر شده 
  17
  تشکر شده در
  14 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  نقل قول نوشته اصلی توسط M4$T3R نمایش پست ها
  شما برید و zimbra رو بگیرید
  http://www.zimbra.com/community/downloads.html
  و نصبش کنید یه سیستم وب میل خیلی قوی
  العان میب سرور دانشگاه صنعتی همینو نصبیدم و بیشتر دانشگاه های کشور همین سیستم هست چون خیلی قدرت داره
  ممنون ، من سرچی زدم برای نصب روی CentOS و به سایتی بر خوردم که گفته بودن با CentOS خوب کار نمیکنه !؟ ؟!؟ !
  و اینکه آیا با سرور بنده با این مشخصات ، فشار نمی آید ؟
  2GB ram , 3.2*2 CPU !
  ممنون میمشم راهنمایی کنید .
  مادر ، ایران ، عشق !
  حرف من حرف خودم نیست ، حرف خاک حرف ریشست ، حرف دیروز ندیده ، حرف فردا و همیشست ، صحبت سکوت سرده . . .
  حرف تردید یه نسله ، میون رفتن و موندن،بین خوابیدن تا ظهر یا دم سحر پریدن. . .
  یکی باید بگه آخر چرا رنگه ما پریده ، چرا با این همه عینک هیچکسی مارو ندیده .

 17. تعداد تشکر ها از tooshost به دلیل پست مفید


 18. #9
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,974
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  خود zimbra میگه centos 5.2 خوبه
  نه مشکلی نداره
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 19. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 20. #10
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  نوشته ها
  128
  تشکر تشکر کرده 
  16
  تشکر تشکر شده 
  43
  تشکر شده در
  35 پست

  پیش فرض پاسخ : چگونگی راه اندازی یک سرور (در 24 ساعت)

  سلام
  من آپاچی 2 رو روی centos 5.3 نصب کردن و سرور آپاچی رو هم اجرا کردم ولی سرور کار نمی کنه و هیچ صفحه ای رو نشون نمیده
  چیکار کنم؟

 21. تعداد تشکر ها از gbg به دلیل پست مفید


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 7
  آخرين نوشته: June 1st, 2017, 14:27
 2. افزایش سرعت سایت و بهینه سازی سرعت قالب با قیمت مناسب
  توسط اشکان در انجمن فروش انواع ماژول،پلاگین،قالب،افزونه،امکانات سفارشی
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: March 11th, 2016, 17:14
 3. پاسخ ها: 5
  آخرين نوشته: March 18th, 2013, 13:15
 4. پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: January 6th, 2013, 22:59
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: August 28th, 2012, 20:48

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •