نظر شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای درباره شرعی بودن این کسب و کار موضوع مهمی بود که جواب شورای نگهبان در نامه ی دیوان عدالت اداری باعث شد شک و ابهام بعضی از افراد برطرف شود

یک طرح شکایتی توسط شخصی به دیوان عدالت اداری کشور شده در خصوص بند هایی از آیین نامه اجرایی شرکت های بازاریابی شبکه ای که این بند ها شرعی نیست !
و در همین راستا دیوان عدالت اداری بنا بر وظیفه خودش این شکایت را در نامه ای به شورای نگهبان انتقال میدهد تا این موضوع را بررسی کند
این موضوع بسیار برای بازاریابان سود داشته چرا که اگر توسط شورای نگهبان تایید شود که هیچ اگر هم تایید نشود دولت موظف است این آیین نامه را اصلاح کند که هم کار شرعی شود و هم برای افراد که دیگه بدون تردید وارد این شغل شوند
اما این موضوع بدون حتی ایراد، مورد تایید شورای نگهبان رسیده است
ادامه مطلب و کامل