مفهوم nat بسیار ساده و به این صورت است که یک دستگاه (مثل کامپیوتر یا مسیریاب)به عنوان دروازه ورود به اینترنت عمل می کند و با این کار آدرس های ایستگاه های کاری را به آدرس دستگاهی که nat روی آن فعال است ترجمه می کند ،به بیان دیگر nat روی دستگاهی که به اینترنت وصل شده فعال می شود و ایستگاه های کاری و به طور کلی شبکه شما را از دید اینترنت پنهان می دارد.
از سوی دیگر اینترنت شبکه شما را به صورت یک دستگاه ساده می بیند که به اینترنت متصل می باشد.
Nat روی شبکه تغییر ایجاد نمی کند و نیازی به تنظیمات دوباره روی ایستگاه های کاری نیست فقط ایستگاه های کاری می بایست آدرس دروازه خروجی از شبکه را که همان آدرس دستگاهی است که nat روی آن فعال شده را بدانند.