خط استیجاری (Leased Line)

یکی از شیوه‌های استفاده از پهنای باند استفاده از خطوط (کابل‌های مسی) مخابرات است که ارتباط میان سازمان مشتری با شرکت خدمات دهنده اینترنت و دیگر واحدهای جغرافیایی سازمان در نقاط مختلف را برقرار می‌سازد. در این روش، سازمان مشتری یک بار هزینه‌ای را برای برقراری ارتباط یادشده به شرکت مخابرات ایران می‌پردازد و از آن پس، میزان پهنای باند مورد نیاز خود را از سبد خدمات انتخاب می‌کند. از مزایای سرویس حاضر، این است که پهنای باند درخواستی مشترک منحصرا" متعلق به سازمان مشترک خواهد بود و میزان پهنای باند، مطابق با نیاز سازمان قابل افزایش یا کاهش است.
پیش‌نیازها

برای استفاده از خط استیجاری (Leased Line) ، باید پیش‌نیازهای زیر فراهم باشد:

* پوشش ارتباط مناطق توسط مخابرات
برای استفاده از خط استیجاری (Leased Line)، باید اطمینان کسب کرد که شرکت مخابرات ایران مناطق مورد نظر سازمان و با شرکت خدمات دهنده اینترنت را برای برقراری ارتباط خط‌های اختصاصی مورد نیاز، پوشش می‌دهد.

اگر در مناطق مورد نظر شما، امکانات مخابراتی برای استفاده از خط استیجاری Leased Line فراهم نباشد، سرویس‌های دیگری را برای پوشش‌های نیازهای سازمان شما پیشنهاد خواهد می شود.
* تامین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
برای استفاده از خط استیجاری (Leased Line) و بسته به این که بخواهید از چه امکانات این سرویس استفاده کنید، باید امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب فراهم شود.
برای این منظور، با شرکت خدمات دهنده اینترنت محصولات و خدمات متنوعی را در این زمینه ارایه می‌کند و نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان شما را برای استفاده از این سرویس و البته نیازهای به مراتب فراتر در این زمینه‌ را پوشش می‌دهد.

* ملاحظات امنیتی
بی‌گمان، هنگامی که ارتباط شبکه‌ی سازمان شما با اینترنت و به طور کلی، خارج از سازمان برقرار می‌شود، خطرات نفوذ به شبکه و ریسک‌های امنیتی افزایش می‌یابد. بر این اساس، ضروری‌ست کاربران اقدامات کارسازی را برای افزایش امنیت شبکه در مقابل نفوذ‌های احتمالی درون و خارج سازمان انجام دهند.