سلام

ابتدا با نرم افزار Putty به سرور متصل بشید.
برای بک آپ گیری از تمام اطلاعات موجود در IBSng دستورات زیر را پس از ورود به سرور اجرا نمایید:
rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak
su – postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/
حال شما می‌توانید فایل بک آپ خود را از آدرس زیر دانلود نمایید:

http://your-ip-address/IBSng.bak

بعد از اینکه اطلاعات رو برداشتید چه دانلود رو پی سی باشه چه هر روش دیگری که دوست دارید
با این دستور از رو سرور حذفش کنید
cd /root
rm /var/www/html/IBSng.bak

y
موفق باشید