به همین صورت رشتههای مهندسی و فنی از جمله مشاغل پردرآمد و قابل پیشرفت در این کشور هستند. رشته هایی هایی مانند حسابداری،IT ، نرم افزار و به همین ترتیب رشتههای مهندسی و فنی از جمله مشاغلی مورد نیاز است که پردرآمد هستند و قابلیت پیشرفت زیادی دارند. مشاغل حوزه سلامت مانند پزشکی، داروسازی، پرستاری و… موج مهاجران به کشور پرتغال از سال 1990 به ویژه از سوی آفریقا و آمریکای جنوبی به واسطه شرایط بد اقتصادی در این کشورها به اوج خود رسیده است. این ویزا به نوعی میتواند با ویزای بازنشستگی مرتبط باشد؛ چرا که به واسطه دریافت ویزای بازنشستگی، که اعتبار آن چهار ماه است؛ شما قادر خواهید بود تا اقامت پرتغال را از طریق تمکن مالی را دریافت فرمایید. این ویزا میتواند به اخذ اقامت پرتغال از طریق تمکن مالی نیز کمک کند.my web site sadegham.wordpress.com