Hot link protection از استفاده فایل ها و تصاویر توسط سرورهای دیگر از وب سایت شما جلوگیری می نماید. سایر وب سایت ها قادر خواهند بود لینک ایجاد نمایند به انواع فایلی که شما در Hot link protection مشخص ننموده اید.